ENG I BG I RUS
  home   contact us
index-6 Logo

Производство на машини и линии за Ултра чисто пълнене и опаковане на хранителни и нехранителни течни продукти

Качество и околна среда

INDEX-6® отдавна е въвела различни сертификати по отношение на работния процес и в момента използва и следва интегрирана система за управление, включваща система за гарантиране на качеството EN ISO 9001: 2015 (Cert. No. HU02 / 55276 на SGS), система за управление на околната среда, в съответствие с БДС EN ISO 14001: 2015 (Cert. No.TRBA 110 0026 на TUV Rheinland) и система за управление на здравето и безопасността на работното място в съответствие с BS ISO 45001:2018 (Cert. No. TRB 113 0023 на TUV Rheinland).

   

INDEX-6® е редовен член на EHEDG (Eвропейска организация, посветена на развитието на хигиенния дизайн и инженеринга на храни); има текущи проекти съгласно техните насоки и правила за хигиенно проектиране и инженерни критерии. Също следва и концепциите, заложени във VDMA - документите за хигиенни пълнещи машини за хранителната индустрия (VDMA - най-голямата асоциация на машиностроителната промишленост в Европа).


Съвременно качество чрез непрекъснато усъвършенстване

Основната цел на интегрираната система за управление в INDEX-6® е непрекъснатото подобряване на ефективността на резултатите на компанията при спазване нуждите на клиентите и всички други заинтересовани страни и при прилагането на нормативните актове за продуктите на компанията, опазването на околната среда и създаване на здравословни и безопасни условия на труд.

Ръководството на компанията се стреми да създаде култура, която да ангажира хората активно да търсят възможности за подобряване на производствените процеси и продукти с цел осигуряване на бъдещето на организацията чрез поддържане на постоянно високо качество на продуктите и услугите и съответно на нуждите на клиентите и другите заинтересовани страни.

За постигането на тази цел се създава работна среда, която стимулира творчеството. В тази среда отговорностите се делегират по такъв начин, че хората да са неограничени да откриват възможности за подобряване на продуктите, услугите и функционирането на организацията. Това се постига чрез предприемане на конкретни действия, както следва:

  • Конкретни цели са делегирани на хората за проектите и за организацията.
  • Правят се сравнения с функционирането на конкурентите и с най-известните практики.
  • Признаване и възнаграждаване на постиженията в подобрение.
  • Възможности за служителите да правят предложения и своевременна реакция на ръководството.

Ръководството осигурява одобрение, планиране, изпълнение и контрол на промените в процесите или продуктите, за да отговаря на изискванията на клиентите и заинтересованите страни и в същото време предотвратява излизането отвъд възможностите на организацията.

Околната среда извън и вътре INDEX-6®


Системата за управление на околната среда и системата за управление на здравословните и безопасни условия на труд са включени в INDEX-6® за няколко основни цели:

  • Да управлява въздействието на организацията върху околната среда с цел намаляване на негативните му аспекти и предотвратяване на замърсяването.
  • Да управлява работните условия и да създава здравословна и безопасна работна среда.
  • Да докаже съответствие с изискванията на приложимите закони и норми.

INDEX-6® управлява отпадъците, генерирани по време на производството, контролира използването на горива и електрическа енергия, цели възобновяемост на ресурси, наблюдава и измерва ключови характеристики на процесите и дейностите, свързани с околната среда.

INDEX-6® непрекъснато развива всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване по начин, който осигурява контрол на съществуващите и предотвратяване на потенциални рискове за здравето и безопасността на своите служители. Поддържа се висока степен на готовност за реакция при сигнали и бедствия.